ഉത്രാടപ്പൂനിലാവ് | UTRADAPOONILAVU | Onam Festival Songs Malayalam | Audio Jukebox

duration mcaudiosindia

duration 42 Min : 01 Sec
tag mcaudiosandvideos,m.c.audios and videos,mcaudiosindia,mcdevotionalsongs,onam songs,festival songs,utradappoonilavu,raveendran master,sreekumaranthambi,bharathlal,bijunarayanan,arundhathi,aalumele,eazhukadal,malayala,manikkodi,melekkavil,mridhulappoo,swapnamgal,utradaratriyil,onappattukal,onam festival songs malkayalam,audio jukebox,raveendran hits,sreekumaranthambi hits,hindu devotional songs malayalam,keralolsavam,malayalam evergreen hits,onam special songs,


Description - ഉത്രാടപ്പൂനിലാവ് | UTRADAPOONILAVU | Onam Festival Songs Malayalam | Audio Jukebox

UTRADAPOONILAVU
Onam Festival Songs Malayalam
MCAudiosIndia
======================================================

Lyrics: Sreekumaran Thambi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Music: Raveendran Master
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singer: Bijunarayanan, T.S.Bharathlal, Arundhathi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SONGS
======
01 : aalumele
02 : eazhukadal
03 : malayala
04 : manikkodi
05 : melekkavil
06 : mridhulappoo
07 : swapnamgal
08 : utradaratriyil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBSCRIBE NOW
===============
mcaudiosindia (Audio and Jukebox):
https://www.youtube.com/user/mcaudiosindia/featured

MCAUDIOSANDVIDEOS MALAYALAM:
https://www.youtube.com/user/MCAUDIOSANDVIDEOS


mcvideosculturalprograms:
https://www.youtube.com/user/mcculturalprogramsmcaudiosjukebox:
https://www.youtube.com/user/mcaudiosjukeboxmcvideostamil:
https://www.youtube.com/channel/UC9ApGbSBPodel8t31yCkL_g


mcvideoskannada:
https://www.youtube.com/channel/UCgkZscp0USquXvAn-t1Is-g


mcvideostelugu:
https://www.youtube.com/channel/UCy-MkC-rEK1sMLK2NJSFxTwmcyouthfestival
https://www.youtube.com/channel/UCJ3CoZCfDZNzanIIo1mkMYg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------